دیدن ستون کناری

آرشیو سلامت و گجت‌ها

01-09-2013 05-35-14 PM

سلامتی، در کنار هوشمندی

از بدو دیجیتالی شدن زندگی ما انسان‌ها و وابستگی روزافزون ما به فناوری‌های جدید، بسیاری درباره تبعات سوء وابسته شدن و استفاده‌های کوتاه مدت و بلند مدت از این مظاهر دنیای مدرن هشدار داده‌اند. اما گروه کمتری به این قضیه...