سینما و تلویزیون نمایش رندم

۲۱ گرم

“مگه ما چند بار به دنیا می‌آییم،
مگه چند بار از دنیا می‌ریم؟
می‌گن درست در لحظه مرگ ۲۱ گرم از وزن کسی که داره می‌میره، کم می‌شه.
و مگه ۲۱ گرم چقدر ظرفیت داره؟
مگه چی از ما کم می‌شه؟
مگه چی...