داستان کوتاه

داستان کوتاه گوناگون

داستان کوتاهی از برانیسلاو نوشیج: آدم شلوار به پا

با آنـکه‌ مـمکن‌ اسـت‌ عجیب به نظر بیاید، واقعیت این است که کافی است انسان از دامن‌پوشی درآید تا‌ بـی‌درنگ به موجودی مردانه‌تر و مصمم‌تر مبدل شود. این واقعیتی است انکارناپذیر، که سراسر‌...

تبلیغ متنی شما