نویسنده -علیرضا مجیدی

تست

شبهای برره
روزنوشت

شبهای برره

ببینید نظرهای ما حتی در مورد مسئله
کوچکی مثل شبهای برره چقدر متفاوت است! اینجا...

سالروز تولدم
روزنوشت

سالروز تولدم

اول:وزارتم
آرزوست!
دوم:
شربتی از لب لعلش نچشیدیم و
برفت. نه ! دوباره می‌سازیمت دو در...