لبخند بامعنی افشین قطبی پس از گل چهارم

در این لبخند چیزهای زیادی نهفته، گفتنی و نگفتنی.

 PDVD_0142.jpg

کم و بیش همه
می‌دانیم همه نگفتنی‌های فوتبالی و غیرفوتبالی را!