۳ عکس تصادفی از نشنال جئوگرافیک

- دختران قالیباف ایران: عکس از Alexandra Avakian:

 20061223.jpg

- کامیون- چاد: عکس از George Steinmetz:

 20061109.jpg

- پل گلدن گیت در بعد از ظهر یک روز پاییزی: عکس از James L.
Stanfield:

 20061104.jpg