دکتر خرسند

گاه به گاه ، جستجویی در اینترنت برای پیدا کردن وبلاگ‌های
پزشکی انجام می‌دهم که البته به نتایج زیادی دست پیدا نمی‌کنم. چند روز پیش بود که
به طور تصادفی ، سایت جناب آقای "دکتر" خرسند را پیدا
کردم و اعتراف می‌کنم ، مطالعه سایت ایشان برای دقایقی واقعا من را سرگرم کرد. به
پاره‌ای از اظهارات ایشان در این سایت توجه کنید:

"علم داروئی و شیمیائی کنونی، تیری در تاریکی رها میکند

بدن انسان فعالیت مضره ندارد که با داروهای سمی به جنگ
آن برویم

همه ساله صدهاهزارنفردراثرهمین اشتباه(وجهل)،کشته
میشوند!!

وقتی درتن شما سم غذائی یا داروئی تلمبار میشود،«سیستم
خوددرمانی بدن»(کشف نوین)برای پاکسازی تن شما فعالترمیشودو شما تب میکنید یا درجائی
از بدن خود دردی حس میکنید، با این روند خوب بدن، مبارزه نکنید و وضع خودرا
وخیمترنسازید.

همه بیماریهاازطریق کنترل غذائی ویژه قابل درمان هستند

لوئی پاستور کاشف میکرب وهم روبرت کخ وسایرین پایه
گزاران داروهای سمی وشیمیائی دی
د
بشررابه انحراف کشانده اند !

وبازاین فلسفه میگویدکه «میکرب وعملکردمضرآن » یک نتیجه
گیری غلط است که اززمان لوئی پاستور تا کنون !بی خودی ذهن بشررا به آن مشغول ساخته
است !"

گویا ایشان درحال حاضردر شهر زنجان – به گفته خودشان "شهر
برگزیده خدا"-  به سر می‌برند و مشغول شفا دادن خلق هستند. کار و کاسبی مثل اینکه
بد نیست ، هر چه باشد ایشان کاشف " قدرت سیستم خوددرمانی بدن در رفع بیماری‌ها"
هستند.

به نظر شما چه شرایطی باعث می‌شود ، توده مردم چنین به
آسانی فریفته هر اظهار نظر نابخردانه‌ای شوند؟ جای استدلال و تعقل در مردم ما
کجاست؟

در مورد باورهای بهداشتی و اعتقاداتی که در خودآگاه یا
ناخودآگاه مردم به غلط انباشته شده ، حرف و حدیث بسیار است ، مطرح کردنش حوصله و
مجال خاص خودش را می‌طلبد.